Aplikasyon

İşlemin yapımına ilişkin esaslar

(1) Aplikasyon için gerekli inceleme ve on hazırlıklar görevli kadastro elemanları veya lisanslı büro teknik personeli tarafından yapılır.

(2) İşlem, kontrol noktalarına dayalı olarak kontrollü olcu seklinde yapılır. Aplikasyonda, tapu planının yapımındaki yanılma sınırları dikkate alınır.

(3) Aplikasyon islerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

(4) Aplikasyon krokisinde aplikasyon olcu değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile tapu planının yapımındaki yanılma sınırları belirtilir. Bu kroki, yetkili kadastro elemanları veya lisanslı büro teknik personeli ve varsa komsu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. imar parsellerinin aplikasyonunda komsu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.

(5) Taşınmaz mal hisseli ise; hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

(6) Aplikasyon krokisi iki nüsha düzenlenir ve düzenlenen kroki, işlem için görevlendirilen kadastro teknisyenleri ile kontrolü yapan kontrol elemanı tarafından imzalanır ve kadastro müdürü veya müdürün yetkilendirdiği mühendis tarafından onaylanır. Aplikasyon işlemi lisanslı büro tarafından yapılmış ise lisanslı büro teknik personeli tarafından imzalanır ve lisanslı mühendis tarafından onaylanır. İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki verilebilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.

(7) Medeni Kanunun 719 uncu maddesi, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde tapu planındaki sınırların esas alınamayacağı hükmünde olup, bu hususun kadastro müdürlüğünce resmi olarak bilinmesi ve paftasına işlenmiş olması halinde heyelan bölgesi sınırları içerisinde kalan aplikasyon talepleri yerine getirilemez.

Genel esaslar

(1) Aplikasyon yapılacak parselde öncelikle teknik bir hata olup olmadığı araştırılır, tespit edilmesi durumunda ilgili teknik mevzuatına göre düzeltildikten sonra aplikasyon işlemi yapılır.

(2) Aplikasyon, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanılarak yapılır. Aplikasyon için koordinat dönüşümü gerekiyorsa dönüşüm B.O.H.H.B.U.Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) GNSS ile aplikasyonlarda jeodezik GPS alıcıları kullanılır. Aplikasyonu yapılan köşe noktasının kontrol noktasına olan baz uzunluğu 5 km'yi geçemez. Aplikasyon başka bir kontrol noktasına dayalı olarak tekrarlanır. İki aplikasyon noktası arasındaki fark 5 cm'yi geçmemelidir.

(4) Yersel teknikler kullanılarak yapılan aplikasyonlarda, uzunluk ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi, acı ölçme doğruluğu DIN 18723’e göre ±10cc (3”) ve daha iyi olan elektronik takeometreler kullanılır. Aplikasyon uzunluğu 500 m’yi geçemez. Yapılan aplikasyonlar başka bir kontrol noktasından kontrol edilir.

(5) Aplikasyonda parsel köşe noktalarının orijinal olcu değerlerine göre zemine uygulanması esastır. Olcu değerlerinin uygulanamaması durumunda, hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır. Ancak, kontrol noktası ile diğer sabit tesislerin tamamının tahrip edildiği yerlerde; pafta ölçeği, olcu yöntemi, yapım şartları, kadastrodan sonra yapılmış durum haritaları, kadastrodan sonra yer gösterme için düzenlenmiş aplikasyon krokileri, bunlara ait röperler ve zeminde değişmemiş olduğu kesin olan sınır yerleri göz önüne alınarak ve tahrip edilmiş olan kontrol noktalarının ihyası suretiyle veya yeniden tesis edilen kontrol noktalarına dayanılarak da yapılabilir.

(6) Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.

(7) Aplikasyonu yapılan parselin, zeminde belirli olan veya işaretlerle belirlenmiş sınır noktaları, etrafında mevcut yapı, elektrik direği, kuyu, imar poligonu vb. noktalardan röperlenir ve ölçüler aplikasyon krokisinde gösterilir.

(8) Kadastro görmeyen yerlerde tescilli haritası bulunan bir taşınmaz malın aplikasyon işlemi tescil haritasının nitelik ve yapım tekniğine göre yapılır.

(9) Yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi itiraz ederse, işlem başka bir kadastro teknik elemanı tarafından tekrarlanır. İki aplikasyon arasında farklılık bulunması halinde, kontrol mühendisi veya kontrol memuru gözetiminde yinelenir.

(10) Lisanslı büro tarafından yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili kadastro müdürlüğünce incelenerek aplikasyon işlemi tekrarlanır. Kadastro müdürlüğü tarafından lisanslı büronun yaptığı aplikasyonda, tapu planının yapımındaki yanılma sınırları dışında hata yapıldığının tespiti halinde gereği için ilgili bölge müdürlüğüne bildirilir.

(11) Teknik hata olmadığı halde aplike edilen sınır noktaları zemindeki sınırlara uymuyorsa; hata tespit edilemediği surece kadastro arşivindeki pafta değerleri esas alınır.

(12) Olcu değerlerinin bulunamadığı veya kullanılamadığı durumlarda paftadan olcu alınmak suretiyle yapılacak aplikasyonlarda yalnızca aplike edilecek parsel değil tüm cevre parseller ile mümkünse adanın tamamı dikkate alınarak yapılır. Düzenlenen aplikasyon krokisinin uygun bir yerinde ölçülerin paftadan alındığı açıklanır.

(13) Yapılan aplikasyon neticesinde herhangi bir tecavüzün bulunması halinde tecavüzün sekli ve miktarı ölçüleri ile birlikte krokide gösterilir.

(14) Aplikasyonun yapımından ve krokilerinin düzenlenmesinden, kadastro müdürlüğü veya ilgili lisanslı büro yetkilidir. Lisanslı bürodaki veya kadastro müdürlüğündeki yetkili ve görevli elemanlar, aplikasyonun hatasız ve noksansız yapılmasından sorumludur.

(15) Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri ya da olcu krokileri var ise bu krokilerdeki olcu değerleri göz önüne alınmalı ve daha önce yapılan aplikasyonlar sonucu elde edilmiş koordinat değerlerinin zemin, pafta, dönüşüm v.b. hususları ayrıntılı şekilde kontrol edilmelidir. Kontrol sonucu hata bulunması halinde bu durum rapora bağlanmak suretiyle aplikasyon yenilenir, hata bulunmaması durumunda ise aynı değerler kullanılır.

(16) Aplikasyon krokisinin, düzenlendiği tarihten itibaren altı ay içinde tekrar istenmesi halinde, dosyadaki örneğinin bir sureti tasdik edilerek ilgilisine verilir. Bu işlem sırasında döner sermaye fiyat çizelgesinde belirtilen belge ücreti alınır. Altı ay sonrasında aynı yer için aplikasyon işleminin yeniden talep edilmesi halinde ise, döner sermaye ücreti alınmak suretiyle tekrar araziye gidilip parselin aplikasyonu yapılır ve yeni kroki düzenlenir.

(17) Yapılan aplikasyon işleminin fen klasöründe gösterilmesi esastır. Buna göre, ada bazında çalışılmamış yerlerde düzenlenen aplikasyon krokilerine verilen numara fen klasöründe belirtilir. Ada bazında çalışılmış yerlerde yapılan aplikasyon işlemleri fen klasörünün ilgili sütununa çarpı işareti (X) konulmak suretiyle belirtilir.