Birleştirme (Tevhid)

İşlemin yapımına ilişkin esaslar

 (1) Birleştirme işleminin yapılabilmesi için taşınmaz malların birbirine bitişik olması zorunludur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait kendi adlarına olan taşınmaz mallardaki birleştirme işlemi, bu kurumlarda görevli harita ve kadastro mühendisleri sorumluluğunda kurumları adına yapması mümkündür.

(3) Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı ve yüzölçümü kontrolü yapılır. Birlesen parsellerin yüzölçümleri toplamının yeni oluşan parselin yüzölçümüne uygunluğu kontrol edilir. Hata bulunması durumunda ilgili mevzuatına göre düzeltilir. Yüzölçümleri arasındaki fark yanılma sınırları içinde kalıyorsa kadastro müdürlüğü veya lisanslı büro tarafından hazırlanan beyannamede bu durum gösterilir ve işlemlere tapu miktarı esas alınarak devam edilir.

(4) Lisanslı büro tarafından tespit edilen hatalar ilgili kadastro müdürlüğüne bildirilir. Müdürlükçe yapılan kontrol sonucunda hata bulunması halinde; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41’inci maddesi hakkında yönetmelik hükümlerine göre işlemlere yon verilir ve sonucundan lisanslı büroya bilgi verilir.

(5) Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha değişiklik tasarımının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümeninin olumlu kararı alınmak üzere Belediyeye veya Valiliğe bir üst yazıyla gönderilir.İlgili İdare tarafından alınan olumlu karardan sonra kadastro müdürlüğüne gönderilen bir nüsha onaylı değişiklik tasarımı, kararın tarih ve no’su da ilgili bölüme yazılmak suretiyle tescil bildirimi düzenlenir.Tescil bildirimleri düzenleyenler tarafından imzalanarak müdür tarafından onaylanır. İşlemin lisanslı bürolarca yapılması durumunda tescil bildirimleri, düzenleyen lisanslı mühendis tarafından imzalanarak kontrol ve onay için ilgili kadastro müdürlüğüne verilir.

(6) Ölçüsü klasik yöntemle yapılmış olan parsellerin köşe noktaları esas alınarak kontrollü olarak hesaplanan koordinat değerleri ve tüm cephe ölçüleri tescil bildirimi veya ekinde gösterilir.

(7) Birleştirme işlemi, adaların birleşmesine sebebiyet veriyorsa, birleşme sonucu oluşan adaya parsel sayısı en fazla olan adanın numarası verilir ve numarası değişmeyen adanın parsel numarası aynen kalır. Birleşmeye giren diğer ada veya adaların parsellerine ise numarası korunan adanın son parsel numarasını izleyen numaralar sırasıyla verilir. İlk tesis kadastrosunun kesinleşmesinden sonra birleşme sonucu açığa çıkan ada numaraları iptal edilir ve başka bir yerde kullanılmaz.

(8) İki veya daha fazla parselin birleşmesi halinde, birlesen parsellerin numaraları iptal edilir, birleştirme sonucu oluşan parsele “A” harfinden başlamak üzere simgesel bir harf verilir.

(9) Kadastro görmeyen yerlerde kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri aslı niteliğinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

 (10) Kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için biri asıl diğerleri aslı niteliğinde olmak üzere üç nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

(11) Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır. Kontrol edilen ve onaylanan tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden on gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

(12) Tescil aşamasında, mükerrerliğe sebebiyet verilmemesi için kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü tarafından irtibatlı olarak yeni oluşan parsele numara verilir.

(13) Birleştirme işlemiyle ilgili değişiklik tescilden sonra fen klasöründe belirtilir.

(14) Kadastro gören yerlerde düzenlenen tescil bildirimi ve eklerinin bir nüshası kadastro müdürlüğüne intikal ettiği tarihi takip eden ayın onuna kadar Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğüne bir üst yazı ile dosya halinde gönderilir.